Brenning av avfall i Rindal kommune

Det har gått ut brev til bedrifter og næringsdrivende angående brenning av avfall. Rindal kommune vil minne alle om forbudet mot brenning av avfall, og at det er vedtatt lokal forskrift om åpen brenning.

Det har i senere tid blitt mer fokus på miljø og forurensning fra sentrale myndigheter. Dette gjør at Rindal kommune også må skjerpe sine rutiner omkring dette.

I enkelte tilfeller har det blitt gitt tillatelse til brenning av rent trevirke. Dette vil det nå bli skjerpet inn på, og eventuelle tidligere gitt tillatelse vil med dette bli opphevet. 

Det er vedtatt «Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Rindal kommune» som sier at «åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5». § 5 sier noe om unntak fra forbudet, der Driftsstyret ved spesielle tilfellerkan gi tillatelse. Forskriften kan leses på Lovdata her.

Driftsstyret i Rindal kommune har og vedtatt «Plan for opprydding av avfall, forurensning og ulovlig brenning 2018-2022». Planen har som mål å redusere omfanget av forsøpling med ulovlig lagring av avfall og ulovlig brenning av avfall og kan leses her. (PDF, 799 kB)