Psykisk helsetjeneste

Målet med tjenesten er å bedre pasientenes psykiske helse ved å fremme selvstendighet og evne til å mestre eget liv. Arbeidet skal også bidra til å forebygge og redusere problemutvikling, samt sikre pårørende nødvendig støtte og veiledning.

Hva får du?

  • Kartleggingssamtale og vurdering av hjelpebehov
  • Individuelle samtaler og oppfølging
  • Primærkontakt
  • Veiledning, informasjon og hjelp til sykdomsforståelse og mestring
  • Utlån av lysterapilampe
  • Nettverksmøter/åpne samtaler                                                                           
  • Koordinering av tjenester
  • Ansvarsgruppe eller individuell plan ved behov

 

Hvem kan få tilbudet?

Målgruppen er personer over 16 år med psykiske helseproblemer, krisereaksjoner og/eller rusmiddelproblemer.  Tjenesten kan unntaksvis gis til personer under 16 år etter henvisning fra helsesøstertjenesten.

Kriteriene for å få tjenesten er at du er bosatt eller har midlertidig opphold i Rindal kommune, og at du har funksjonstap som følge av psykiske helseproblemer, krisereaksjoner eller rusmiddelproblemer. Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste er hjemlet i Lov om pasient og brukerrettigheter § 2-1a.

Tjenesten er frivillig.

 

Søknadsfrist

Ingen søknadsfrist. Henvendelser/henvisninger behandles fortløpende i ukentlig inntaksmøte.

 

Slik søker du

Du kan ta kontakt selv pr. telefon eller ved å komme innom kontoret, eller du kan be fastlege eller andre offentlige instanser sende henvisning.

 

Hva skjer videre?

Du blir tilbudt en eller flere kartleggingssamtaler som har som formål å avklare hva som er viktig for deg, hva du kan gjøre for å få det bedre og hvem som kan være til støtte for deg. Du må fylle ut en egensøknad/henvendelsesskjema med nødvendige opplysninger.

Etter kartleggingen avtales videre oppfølging, og om helsehjelpen skal gis hjemme hos deg eller på tjenestens kontor. Helsehjelpen blir individuelt tilpasset ut fra faglige vurderinger og tar utgangspunkt i pasientens mål.

 

Hva koster det?

Psykisk helsetjeneste er gratis.

 

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket eller på utførelsen av helsehjelpen kan du klage til kommunen. Klagefrist på vedtak er 4 uker. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket eller helsehjelpen bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Hvis kommunen opprettholder sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 

Vold og trusler i nære relasjoner

Link til prosedyre ved vold og trusler (PDF, 548 kB)

 

Lover, forskrifter og aktuelle linker

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Lov om pasient- og brukerrettigheter

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker

Lov om krisesenter 

Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer

Om psykisk helse

Om pårørende

Kontaktinformasjon

Jorunn Rye
Fagleder
E-post
Mobil 958 48 911
Bente Rindal Kvendset
Spesialvernepleier
E-post
Mobil 976 72 492

Åpningstider

Hverdager mellom 08.00 – 15.30

Adresse

Besøksadresse:
Sjukeheimsvegen 6

Postadresse:
Sjukeheimsvegen 6