Planstrategi

Kommunestyret skal etter loven minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi.

Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.

Planstrategien er ikke en egen plan med nedfelte mål og aktiviteter, men derimot et dokument der utviklingstrekk i bygda og kommuneorganisasjonen blir drøfta som grunnlag for å vurdere planbehovet i de nærmeste åra.

 ble vedtatt av kommunestyret i november 2016.

Planstrategien inneholder en full gjennomgang av statusen for alle planer, for å avklare hvilke planer det er behov for å fornye eller oppdatere i inneværende kommunestyreperiode. Den omtaler både kommuneplanen (samfunnsdelen og arealdelen), reguleringsplaner og planer for virksomheten i kommunens mange tjenesteenheter.

Kontaktinformasjon

Sivert Dombu
Plan- og utviklingssjef
E-post
Mobil 957 85 911

Åpningstider

Mandag - fredag:

09.00 - 15.00