Trafikksikkerhet

Nåværende Trafikksikkerhetsplan for Rindal kommune ble vedtatt i 2017. Planen revideres hvert 4. år, og et resultat av innspill fra publikum og kommunens egne erfaringer om trafikkfarlige forhold. 

Planen kan leses her (PDF, 2 MB)

 

Trafikksikkerhetsarbeidet

Det avsettes kr 100 000 til trafikksikkerhetsformål hvert år. Det er kommunalteknisk tjeneste sitt ansvar å fremme saker som omhandler trafikksikkerhet. Uoversiktlige områder med mange barn og skoleveger blir prioritert.

Vi kan kun behandle saker som omhandler forhold på kommunale veger. Forslag til tiltak på fylkes- og riksveger tas inn på tiltakslista, og vi arbeider aktivt for å få gjennomført gode forslag som kommer inn. Vegvesenet har ansvar for svært mange veger og gang- og sykkelveger i hele Møre og Romsdal, og det kan derfor ta noe tid før forslag fra vår kommune blir prioritert.

Enkelte forslag kan bli avvist, enten av kommunen eller av vegvesenet.

Statens vegvesen utlyser hvert år en anledning til å søke om midler til trafikksikkerhetstiltak, gang- og sykkelveger, kollektivtiltak og miljøtiltak med kommunetilskudd ( 50/50 ). Dette gjelder tiltak tilknyttet kommunale veger og "gamle" fylkesveger. Det er IKKE anledning til å søke til tilskudd til prosjekt tilknyttet riksveger. Vi har flere ganger mottatt midler til gode tiltak rundt om i kommunen.

Det er kommunalteknisk tjeneste som har ansvar for utarbeiding av planer og gjennomføring av tiltak.

Fysiske fartsdempende tiltak

I noen tilfeller kan være aktuelt å lage fysiske tiltak for å sikre at fartsgrenser overholdes. Dette gjelder i første rekke i 30-soner. I Rindal kommune er slike tiltak gjennomført bl.a. gjennom sentrum, i Vestre - og på Moan boligfelt hvor humper er bygget. Slike tiltak er kostbare, men har som regel god virkning.

Andre fysiske tiltak kan for eksempel være

 • fartsreduserende dumper (forsenkninger i kjørebanen)
 • innsnevringer av kjørefelt (ofte fra to til ett kjørefelt på deler av strekningen)
 • sideforskyvninger med krappe kurver/svinger
 • miljøgater/gatetun
 • rumlefelt
 • sørge for fri sikt i kryss og avkjørsler (aktuell grunneiers ansvar)

 

Andre fartsdempende tiltak enn fysiske

 • skilting til lavere fartsgrense
 • oppmerking (redusere kjørefeltbredden)
 • vekslende ensidig parkering
 • visuelle virkemidler (for eksempel beplantning nær kjørebanen)

 

Supplering til skilting med fartsdempende tiltak 

Dette kan være aktuelt når:

 • rettstrekninger evt. kryssavstander overstiger 150 m
 • området er belastet med gjennomgangstrafikk av andre enn beboerne selv
 • fartsnivået er høyt til tross for redusert fartsgrense

Les mer om fartsbegrensende tiltak i Statens vegvesens håndbok V128.

Slik sender du forslag

Ta kontakt med oss på telefon eller via e-post. Det er ikke utarbeidet eget skjema for innmelding av forslag til trafikksikkerhetstiltak.

Begrunn godt hvorfor du mener at det bør gjennomføres tiltak for å øke trafikksikkerheten, og kom gjerne med forslag til hvilke tiltak du mener er best egnet. Legg ved et kart hvor du angir ønsket plassering av tiltaket. Husk å oppgi telefonnummeret ditt i tilfelle vi ønsker å komme i kontakt med deg.

 

Kontaktinformasjon

Nils Heggem
Enhetsleder Teknisk avdeling
E-post
Mobil 930 82 429
Nils Ove Evjen
Avdelingsleder VAFR
E-post
Mobil 913 10 789

Åpningstider

Mandag - fredag:

09.00 - 15.00

Adresse

Post- og besøksadresse:
Rindalsvegen 17
6657 Rindal