Motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark og vassdrag er i utgangspunktet forbudt, men motorferdselloven med tilhørende forskrift åpner likevel for transport til flere nytteformål. Kommunen kan ved enkelte tilfeller også gi tillatelse til motorferdsel i utmark der regelverket tillater det.

Transport på snødekt mark

I kommunen er det etablert en ordning med ervervsmessig transport (12 løyver etter drosjeprinsipp), hvor du kan få utført transport av proviant og utstyr mv. til hytter. Hvem som kan benyttes ved leiekjøring i perioden 2016- 2019 kan leses her (PDF, 29 kB).

Bruk av egen snøscooter for varetransport til hytte kan kun skje dersom det foreligger kjøretillatelse fra kommunen. For å få slik tillatelse må visse vilkår være oppfylt.

Det gis også dispensasjoner for bruk av egen snøscooter for funksjonshemmede.

Retningslinjer for motorisert ferdsel i utmark i Rindal kommune kan leses her (PDF, 281 kB).

I de tilfellene det gis løyve til å benytte egen snøscooter til hytte er det er vanlig praksis i kommunen at det gis løyve for fire år. Det sendes ut kjørebevis for ett år om gangen. Søker må sende inn kjørebok til kommunen hvert år (frist for levering er 15. mai), og det sendes deretter ut kjørebevis for nytt år.

 

Annen transport

Ved unntakstilfeller og når særlige grunner foreligger, kan kommunen gi tillatelse til motorferdsel knyttet til formål som forskriften ikke nevner spesielt. Du må ha et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte, og som ikke knytter seg til turkjøring. Kommunen vil foreta en konkret vurdering. Behovet ditt må vurderes mot mulige skader og ulemper. Det skal mye til før en slik dispensasjon gis. Generelt er det vanskeligere å få dispensasjon for å kjøre på barmark enn på snødekt mark.

 

Søknad om motorferdsel i utmark og ny kjørebok 2019/20

Rindal kommune sine retningslinjer for motorferdsel i utmark vil bli revidert høsten 2019. Det vil ikke bli behandlet nye søknader eller sendt ut ny kjørebok om bruk av snøscooter før retningslinjene er vedtatt.

Andre søknader vil bli behandlet fortløpende. Er noe uklart, ta kontakt.

Det vil bli kunngjort når det er åpnet for å sende inn nye søknader.

 

Nyttige dokumenter

 

Nyttige lenker

Kontaktinformasjon

Ole Johan Skjærli
Skogbruksrådgiver
E-post
Mobil 414 32 071

Åpningstider

Mandag - fredag:

09.00 - 15.00

Adresse

Post- og besøksadresse:
Rindalsvegen 17
6657 Rindal