Rindal kommune kartlegger nå behovet for bedre mobildekning i bygda.

Denne kartlegginga vil danne grunnlag for å velge ut områder til ei framtidig utbygging der kommunen går sammen med Trøndelag fylkeskommune om å være pådriver og tilrettelegger.

For å få en best mulig oversikt over hvor i bygda det er manglende eller svak mobildekning, ber vi om tilbakemelding fra innbyggere, hytteeiere og andre som ferdes i Rindal.

Du svarer ved å fylle ut skjemaet nedenfor og sende det inn elektronisk innen 10.11.2018. Takk for at du bidrar til kartlegginga!

Ordfører Ola T Heggem stod fredag 2. november for den offisielle åpninga av den nye hurtigladestasjonen for el-biler, under ei enkel tilstelning ved kommunehuset.

Miniblæst’n spilte opp, og ordføreren framheva spleiselaget som har gjort tiltaket mulig. Etterpå var det kaffe og blautkake.

ola_bryllup

Anne Lauritzen og Sverre Martinsen ble 26.10.18 viet av ordfører Ola Heggem, hjemme hos Ola oppi Nygarå.

Vi gratulerer ordfører og brudepar!

 

 

Vaksinering på Rindal legekontor:

Torsdag 18.oktober kl. 13.00 -15.00

Tirsdag 30.oktober kl. 09.00 -12.00

Plan for opprydding av avfall, forurensning og ulovlig brenning 2018-2022 for Rindal kommune ble vedtatt av driftsstyret 28.08.2018.

Les mer her.

Kommunestyret har vedtatt å legge forslag til kommuneplanens samfunnsdel for 2018-2028 ut til offentlig ettersyn og å sende planen på høring, jf. Plan og bygningslovens § 11 - 4.

 

Utkastet er også tilgjengelig på papir i kommunens kundemottak.

Siden kommuneplanens samfunnsdel sist ble revidert, har kommunestyret i to omganger gjort vedtak om å bestå som egen kommune. Kommunestyret har også gjentatt sitt ønske om å gå inn i det sammenslåtte trøndelagsfylket, og Stortinget vedtok i juni 2018 at Rindal kommune overføres til Trøndelag fylke fra 1.1.2019.

Kommuneplanens samfunnsdel tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier både for bygda Rindal og for Rindal kommune som organisasjon. Vurderinger av hvordan bygda funksjonelt skal bli en del av det nye Trøndelagsfylket og hvordan Rindal kommune skal finne sin rolle som sjølstendig kommune i Trøndelag har stått sentralt i arbeidet.

Kommunen vil i løpet av høringsperioden invitere folk og grupper i bygda til møter om planutkastet. Det vil også bli mulighet til å gi enkle innspill via kommunens nettsider.

Lurer du på noe, kontakt Plankontoret ved Leif Conradi Skorem, tlf 72 42 81 67, eller Rindal kommune ved Sivert Dombu, tlf 957 85 911.

Skriftlige innspill til planutkastet kan framsettes innen 1. november 2018 til:

post@rindal.kommune.no

eller til

Rindal kommune, Rindalsvegen 17, 6657 Rindal

T-komponent Bygg AS.

Vi vil også denne vinteren tilby deler av bygningsmassen for vinterlagring av campingvogner, båter etc. Arealet blir tilført varme slik at det er frostfritt, og det er den midtre del av bygget.

I forbindelse med restaurering av taket på kommunehuset, er publikumsnettet "frammigara" koplet ned, og derfor ikke tilgjengelig.

Bilde: Aktiv Eiendomsmegling

Kommunestyret har nylig vedtatt en ny boligpolitisk plan for Rindal. Planen legger grunnlaget for et helhetlig boligarbeid. For å kunne løse alle boligutfordringene framover, ønsker kommunen å samarbeide både med private aktører (byggebransjen, bank, frivillige organisasjoner mfl) og med dagens og framtidas innbyggere.