Plan for opprydding av avfall, forurensning og ulovlig brenning 2018-2022 for Rindal kommune ble vedtatt av driftsstyret 28.08.2018.

Les mer her.

Kommunestyret har vedtatt å legge forslag til kommuneplanens samfunnsdel for 2018-2028 ut til offentlig ettersyn og å sende planen på høring, jf. Plan og bygningslovens § 11 - 4.

 

Utkastet er også tilgjengelig på papir i kommunens kundemottak.

Siden kommuneplanens samfunnsdel sist ble revidert, har kommunestyret i to omganger gjort vedtak om å bestå som egen kommune. Kommunestyret har også gjentatt sitt ønske om å gå inn i det sammenslåtte trøndelagsfylket, og Stortinget vedtok i juni 2018 at Rindal kommune overføres til Trøndelag fylke fra 1.1.2019.

Kommuneplanens samfunnsdel tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier både for bygda Rindal og for Rindal kommune som organisasjon. Vurderinger av hvordan bygda funksjonelt skal bli en del av det nye Trøndelagsfylket og hvordan Rindal kommune skal finne sin rolle som sjølstendig kommune i Trøndelag har stått sentralt i arbeidet.

Kommunen vil i løpet av høringsperioden invitere folk og grupper i bygda til møter om planutkastet. Det vil også bli mulighet til å gi enkle innspill via kommunens nettsider.

Lurer du på noe, kontakt Plankontoret ved Leif Conradi Skorem, tlf 72 42 81 67, eller Rindal kommune ved Sivert Dombu, tlf 957 85 911.

Skriftlige innspill til planutkastet kan framsettes innen 1. november 2018 til:

post@rindal.kommune.no

eller til

Rindal kommune, Rindalsvegen 17, 6657 Rindal

T-komponent Bygg AS.

Vi vil også denne vinteren tilby deler av bygningsmassen for vinterlagring av campingvogner, båter etc. Arealet blir tilført varme slik at det er frostfritt, og det er den midtre del av bygget.

I forbindelse med restaurering av taket på kommunehuset, er publikumsnettet "frammigara" koplet ned, og derfor ikke tilgjengelig.

Bilde: Aktiv Eiendomsmegling

Kommunestyret har nylig vedtatt en ny boligpolitisk plan for Rindal. Planen legger grunnlaget for et helhetlig boligarbeid. For å kunne løse alle boligutfordringene framover, ønsker kommunen å samarbeide både med private aktører (byggebransjen, bank, frivillige organisasjoner mfl) og med dagens og framtidas innbyggere.

Se informasjon fra fylkesmannen i Møre og Romsdal til kommunane i Møre og Romsdal:

 

Tørke og grunnvasstilstand i Møre og Romsdal.

På grunn av ferieavvikling vel Fylkesmannen å nytte kommunane sin beredskapsadresse for å sikre at denne informasjonen kjem kjapt fram.

NVE har publisert ein oppdatert status om tørke og grunnvasstilstand på varsom.no. I store delar av Møre og Romsdal er det enten låg eller svært låg grunnvasstilstand (senorge.no). Grunnvasstilstanden ser ikkje ut til å betre seg med det første. Dette gjer det naudsynt å vise aktsemd ved vassuttak.

Sjå opp status om grunnvannstilstanden her 

Sjå òg NVE si nyhendesak om dette

 


Skogbrannfare

Førebels verka det som det er liten skogbrannfare i fylket, med unntak av Sunndal kommune. Dette kan endre seg ved langvarig mangel på nedbør.

yr.no kan de følgje med på Meteorologisk institutt sin vurdering av skogbrannfaren:

Alle brann- og redningsvesen skal i tillegg ha fått informasjon frå DSB om skogbrannfaren.

Kommunen ønsker pristilbud på oppdragene med snørydding av kommunale veier og plasser for tre brøytesesonger.

På grunnlag av antatte tilbud skal det opprettes 3-årige indeksregulerte kontrakter fra kommende vintersesonger.

Tilbudsdokumentene kan lastes ned på www.doffin.no . Skriv inn Rindal kommune i søkefeltet, og da kan man registrere seg slik at man får tilgang til konkurransegrunnlaget.

Ta kontakt med Rindal kommune, teknisk avdeling ved eventuelle spørsmål.

 

Tilbud bes sendt:

Rindal kommune

Rindalsvegen 17

6657 Rindal

post@rindal.kommune.no

 

Tilbudsfrist 15. august 2018

Forsendelsen merkes ”snørydding kommunale veger og plasser”

ambassadorer

Lars Hol Moholdt og Inga Dalsegg ble utnevnt til nye "Tid til å leve-ambassadører" under årets torgdag, lørdag 07. juli!

Kriteriet for å bli utnevnt er at personene bidrar til god omtale og positivt omdømme av Rindal.

Vi gratulerer med utnevnelsen!